Arbeidsleder/verges oppdrag

Når du selv ikke kan være arbeidsleder for dine assistenter er det viktig at arbeidsledelsen utføres av en person som kjenner deg godt, og vet hvordan du vil at din assistanse og ditt liv skal fungere.
I JAG kallar vi denne personen for assistansegarantist.
  

 

Assistansegarantistens oppdrag

Assistansegarantisten:

  • er ansvarlig for at assistansen sikrer dine assistansebehov og hvordan du vil leve
  • forplikter seg til å følge JAGs ideologiske verdigrunnlag om personlig assistanse med respekt for menneskeverd og integritet
  • er bemanningsansvarlig og har ansvar for at assistansen fungerer  på den måten du ønsker
  • hjelper deg til å velge assistenter og arbeidslede disse
  • utformer assistentens arbeidsplan
  • har medansvar for assistentenes arbeidsmiljø og sikre at arbeidsrettslige lover og regler følges
  • leverer hver måned de opplysninger selskapet har behov for, for å ivareta arbeidsgiveroppgaver som utbetaling av  lønn og arbeidsgiveransvaret generelt.
     

Det er du, med støtte fra din verge/representant som bestemmer hvem som skal være assistansegarantist, og hvordan denne skal utføre sitt oppdrag. Det kan for eksempel være en nærstående, en assistent som har arbeidet lenge, eller en annen person du har tillit til. Vi kan også hjelpe til med å rekruttere rett person for oppdraget.
 

Assistansegarantisten har ansvar for sikkerhet, kvalitet og kontinuitet i assistansen. For å lykkes med sitt viktige oppdrag tilbys JAGs assistansegarantister en omfattende støtte i form av opplæring, rådgivning og veiledning.  

JAG kan ikke  organisere personlig assistanse  for en assistansemottager før skriftlig avtale med en assistansegarantist er undertegnet.
 
Assistansegarantistfunksjonen kan deles mellom to eller flere personer. De kan ha ansvar for ulike oppgaver eller være ansvarlig til ulike tider.

Under forutsetning av at det finnes rom innenfor assistanseordningen og det er i tråd med retningslinjer i avtale med din kommune, kan du velge et visst assistansegarantisthonorar  pr. forbrukte assistansetime.
 

 

 

Dela |