Retten til personlig assistanse, BPA

Foreningen JAG har siden den ble etablert i 2009 arbeidet sammen med andre interesseorganisasjoner for en individuell rettighetsfesting av BPA i Norge. Første målsetting var at retten skulle bli en del av ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2012).  Prinsippet om en individuell rettighetsfesting ble vedtatt, men et flertall i Stortinget gikk inn for å utsette beslutningen om hvem den individuelle retten skulle omfatte.  Denne delen av lovgivningen ble derfor sendt tilbake til regjeringen for nærmere utredning. Regjeringen la føringer om at den individuelle retten skulle omfatte de med størst assistansebehov og innenfor nåværende økonomiske ramme. Stortinget fikk etter dette oversendt forslag til nytt lovvedtak, endringer i pasient-og brukerrettighetsloven Prp. 86 L (2013-2014).

Ny lov om rettighetsfesting av BPA ble endelig vedtatt med virkning fra 1.januar 2015, nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble første gang i Norge hjemlet i Lov om sosiale tjenester (LOST) i 2000. Dette som en plikt kommunene hadde til å tilby tjenesten, men uten at det utløste en individuell rett. Det vil si at kommunene hadde avgjørende innflytelse på  hvem som skulle få tjenester i form av BPA.

Fra 1.jauar 2012 erstattet Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) den tidligere lovgivningen (LOST) som regulerte tjenester i form av BPA. Tjenesten ble nedfelt i helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3-2 og  3-8. Personer som ikke omfattes av den nye rettighetsloven (minst 25-32 timers behov pr. uke), har fremdeles krav på en vurdering om å få tjenester i form av BPA etter dette lovverket.

I formålsparagrafen i helse-og omsorgstjenetseloven  §1-1 heter det:

       Lovens formål er særlig å:

  • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
  • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
  • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
  • sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
  • sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
  • sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
  • bidra til at ressursene utnyttes best mulig

Om BPA konkret

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgede:

§3-2, 6-b personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
§ 3-8. Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Rundskriv

Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt rundskriv som utdyper hvordan lovverket skal forstås og tolkes. Tidligere rundskriv:
Rundskriv I-20/2000 ”Brukerstyrt personlig assistanse” og
Rundskriv 1-15/2005 ” Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen

Nytt rundskriv i forbindelse med nytt lovverk:

Rundskriv 1-9/2015 "Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)"

Dela |