Informasjon til deg som arbeider som personlig assistent i JAG

Her har vi samlet viktig informasjon for deg som arbeider, eller skal begynne å arbeide som personlig assistent i JAG.

I Norge har det siden 2007 vært nedfelt i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven et krav om politiattest for folk som skal arbeide med barn og mennesker med utviklingshemming.

I JAG er dette en rutine ved ansettelser, det vil si vi etterspør de som tilbys stilling om å innhente og levere politiattest til JAG som arbeidsgiver.

Formålet med politiattest er å forhindre at personer som er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller utviklingshemmede, i å komme i kontakt med barn eller utviklingshemmede slik at muligheter til å begå nye seksuelle overgrep ikke er tilstede.

For en grundigere gjennomgang av kravet til politiattest viser departementet til Ot. prp. nr. 86 (2005–2006) Om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Å arbeide i JAG - fra A-Å

Annet arbeid
Du får i utgangspunktet ikke ha annen ansettelse, ta på deg oppdrag eller drive virksomhet som kan virke negativt på ditt arbeid hos assistansemottager. Hvis du ønsker å ta et annet arbeid, skal du derfor først rådføre deg med assistansegarantisten.

Ansettelsesvilkår
Det stilles i utgangspunktet ingen spesielle krav for å bli ansatt som personlig assistent. Stilling som personlig assistent er basert på ufaglært arbeidskraft. Grunnlønn og tillegg for kveld, natt og helligdager følger Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester.

Arbeidsgiver
Din arbeidsgiver er JAG Assistanse AS. Assistansemottager eller assistansegarantisten kan ikke ansette deg eller avslutte din ansettelse, det kan kun arbeidsgiver gjøre.

Arbeidsleder
Din arbeidsleder er assistansemottagers assistansegarantist. Du henvender deg først og fremst til assistansegarantisten med dine spørsmål vedrørende jobben.

Arbeidstid
Arbeidstiden ved fulltid er i gjennomsnitt 37,5 (35,5) timer per uke i løpet av et år. I følge avtalen finnes to forskjellige former for ansettelse av personlig asistenter; fast ansettelse eller tilkallingsassistent. Arbeidsplanen som assistansegarantisten utarbeider sammen med assistenten viser hvor mye du arbeider per måned. Arbeidsplanen skal varsles med minst to uker av assistansegarantisten, hvis dere ikke blir enige om noe annet. Endring av arbeidsplanen må godkjennes av assistansegarantisten. Som tilkallingsassistent har du normalt ikke en arbeidsplan, men arbeider som avtalt med assistansegarantisten. Hvilende assistanse betales med 1/3 av timelønnen.

Assistansemiljø
Arbeidsmiljøloven regulerer spørsmål vedrørende arbeid for ansatte personlige assistenter. I JAG utføres det systematiske arbeidsmiljøarbeidet hos hver assistansemottager i samarbeid med assistansegarantisten. JAG har også en tillitsvalgt du kan henvende deg til.

Assistanse ved reise
Når du assisterer under en reise kan det hende at du arbeider mer enn normalt. I forbindelse med reise kan man gjøre avvik fra arbeidstidsbestemmelsenes krav på døgnhvile. For øvrig gjelder vanlige arbeidstidsbegrensninger og overtidsbestemmelser, og krav på ukehvile. Hvis du under en reise skal arbeide andre tider enn vanlig må en egen arbeidsplan lages før reisen. Assistansegarantisten må bli enig med deg vedrørende den midlertidige arbeidsplanen minst to uker i forveien. Arbeidstidene blir påvirket også hvis du ikke blir med på reisen fordi du ikke kan arbeide når assistansemottager er bortreist. Det er vanlig at de assistenter som ikke skal følge med på reisen arbeider mer enn normalt før og/ eller etter reisen. Også i dette tilfelle har du rett til å få din nye, midlertidige arbeidsplan minst to uker før den begynner å gjelde.

Ved tjenestereise betales dine reiseutgifter av arbeidsgiveren. Under den tid du er i arbeid gjelder samme krav på arbeidet som hjemme, for eksempel at du ikke får drikke eller være påvirket av alkohol eller utrette egne ærender. I din fritid er du selvfølgelig fri å gjøre hva du vil.

Fagforening
I Sverige og Norge er det organisasjonsfrihet. Det er opp til deg som ansatt som personlig assistent i JAG å avgjøre om du ønsker å organisere deg, og eventuelt hvilke fagorganisasjon du ønsker å være medlem av.

Ferie
Det er arbeidsgiver som planlegger ferie. I JAG er den oppgaven delegert til assistansegarantisten som også planlegger assistentenes arbeidstid forøvrig. Et ferieår er et kalenderår. En feriedag er tilsvarende 7,5 timer hvis du jobber fulltid.

Forsikringer
Som ansatt i JAG Assistanse er du forsikret i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). På tjenestereiser gjelder egne reise­forsikringer som tegnes for assistentene.

Fravær grunnet sykdom eller sykt barn
Fravær grunnet sykdom eller sykt barn skal snarest varsles til assistansegarantisten. Du skal også så snart som mulig si ifra når du tror at du kan være tilbake i jobb. Ved sykefravær inntil tre dager kan du bruke egenmelding. Du har anledning til maks fire egenmeldinger, totalt 12 dager per år. Vi kan i spesielle tilfeller kreve at du styrker ditt sykefravær med sykemelding fra lege fra første sykedag. Hvis du blir syk ved tjenestereise i utlandet må du alltid vise sykemelding fra første sykedag.

Helse
Vi tilbyr våre ansatte et bidrag til trening opp til 200 kroner per måned. Eksempel på godkjente aktiviteter er gymnastikk, 

styrketrening, spinning, bowling, tennis, volleyball, fotball, håndball og bandy. Også kostnader for mosjonsdans, tai chi, qi-gong, kostrådgivning, informasjon om stressmestring, fotpleie og massasje kan erstattes. Bilag/kvittering sendes til JAGs kontor, som betaler ut utgiftene ved neste lønnsutbetaling.

Hendelse eller arbeidsskade/yrkesskade.
Hendelser som ikke fører til skade skal uansett rapporteres så vi gis mulighet til å rette opp svakheter i arbeidsmiljøet for å forebygge ulykker blant våre ansatte. Ved en hendelse skal en egen blankett for dette fylles ut. Denne ligger i Assistansegarantistpermen.
En arbeidsskade kan være en personskade grunnet ulykke eller annen skadelig hendelse i arbeidet. Hvis du blir skadd under arbeid skal du ta kontakt med JAGs kontor i Oslo som sammen med deg og assistansegarantisten undersøker årsaken til hendelsen og diskuterer hvilke tiltak som må til for å hindre at noe lignende skjer igjen. Vi skriver da en yrkesskademelding sammen med deg og assistansegarantisten.

Hvis noe blir ødelagt
Hvis du skulle være uheldig å ødelegge noen av assistansemottagers eiendeler skal du umiddelbart si ifra til assistansegarantisten. Du kan bli erstatningsansvarlig ved uaktsomhet.

JAG-dag
JAG arrangerer regelmessig introduksjonsdager for våre nyansatte assistenter der yrkesrollen og målsettingen med assistanse gjennomgås. Det er også en gjennomgang av lovverk som regulerer personlig assistanse.

Lønn
Lønn betales ut senest den 20. hver måned gjennom bankinnskudd til den bankkonto du har oppgitt. JAG bruker individuell lønnsregulering. Lønnsreguleringen skal bidra til at de oppsatte mål for virksomheten blir ivaretatt, og skal stimulere til forbedringer av effektivitet og kvalitet. Lønnen fastsettes med hensyn til ansvar og vanskelighetsgraden i arbeidet, og den personlige assistentens måte å møte disse kravene på.

Lån og gaver
Du får ikke låne penger av assistansemottager eller hans eller hennes familie, eller ta imot gaver av han eller henne.

Medarbeidersamtale
Gjennomføres minimum en gang per år som oftest i forkant av lønnsoppgjør.

Mislighold og overgrep
Som personlig assistent er du pliktig til å melde fra om overgrep mot assistansemottager. Overgrep er et lovbrudd i følge norsk lov, eksempelvis mishandling, trusler, tvang, seksuelle overgrep eller tyveri. Lovbrudd varsles muntlig eller skriftlig til medlemmets verge eller til JAGs daglige leder. Du er også pliktig til å varsle alvorlige mislighold i assistansen som dreier seg om kvaliteten på assistansen. Det er daglig leder i JAG som da skal varsles. Du kan være anonym. Taushetsplikten gjelder ikke for slik informasjon som trengs i en rapport.

Nødnummer
Hvis du i en akutt situasjon ukedag eller helg ikke når eller får støtte fra assistansegarantisten kan du ringe det telefonnummeret som står oppført på våre nettsider eller som du kan få oppgitt av assistansegarantisten.

Opplæring og kursing
JAG har et omfattende kurs- og opplæringstilbud. Hvert halvår utgir JAG Sverige en kurskatalog.
Det er assistansegarantisten som avgjør når det passer at du tar kurs og hvilke kurs du skal delta på.

Oppsigelse
Hvis du vil avslutte/ si opp stillingen som personlig assistent skal dette meddeles skriftlig til arbeidsgiver.

Overtid og ekstratid
Overtid er de timene du arbeider mer enn den tiden ­Arbeidsmiljøloven angir som alminnelig arbeidstid. Du kan bli beordret til å arbeide overtid og har da plikt til å jobbe.
Frivillig ekstratid kan for eksempel være å stå lengre i en arbeidsøkt enn planlagt tid, men likevel innen rammen av en alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Frivillig ekstratid kan også være å arbeide frivillig ekstra som tilkallingsassistent ut over den stillingsstørrelsen du er ansatt i, dersom du ikke er ansatt i full stilling.

Permisjon
Lønnet og ulønnet permisjon kan innvilges av din arbeidsgiver. Du søker om permisjon på et eget skjema.

Reisetidsgodtgjøring
Reisetid kan dekkes etter avtale for den tid av en tjenestereise som går med til selve reisen til og fra destinasjonen, når du ikke samtidig jobber som assistent.

Rusmidler og alkohol
Du får ikke bruke eller være påvirket av alkohol eller rusmidler under arbeidstiden eller under andre tider, slik at det kan påvirke sikkerheten og utførelsen av assistansen. Ved mistanke om bruk av alkohol- eller rusmidler har assistansegarantisten eller arbeidsgiver rett til med umiddelbar virkning stenge deg ute fra arbeidet uten lønn. Du kan også i slike tilfeller bli beordret til legeundersøkelse.

Tariffavtale
JAG Assistanse arbeider sammen med vår arbeidsgiver­organisasjon og aktuell fagforening om utvikling og vedlikehold av en landsoverenskomst for personlige assistenter.

Taushetsplikt
Som personlig assistent har du taushetsplikt i følge lov om personvern. Taushetsplikten innebærer et forbud mot muntlig eller på annen måte levere ut informasjon om assistansemottager, også når det gjelder private forhold. Taushetsplikten gjelder også informasjon om assistansemottagers familie og deres forhold. Taushetsplikten gjelder både mot offentlige myndigheter og mot individuelle personer og den gjelder også etter at ansettelsen har opphørt. Som ansatt i JAG må du undertegne et taushetspliktskjema.

Telefon
Spør assistansegarantisten din om hvilke regler som gjelder for privat bruk av mobiltelefon i arbeidstiden.

Tillegg                                                                                                        Tillegg for kveld, natt, helg og helligdager
Du får tillegg per time for arbeidstid på kveld, natt, helg og helligdager.

Timerapportering                                                                Assistansegarantisten rapporterer din arbeidstid til JAGs kontor på JAGs timelister.

Verge/representant                                                                                      Mange av JAGs voksne assistansemottagere har verge, som regel en nærstående i familien. For barn under 18 år er det forelder som er verge.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Link til brosjyre (pdf 1,2 mb) med informasjon til nyansatte personlige assistenter.

Dela |