Om JAG


I desember 2009 startet den ideelle Foreningen JAG i Norge. I 2010 ble JAG Assistanse AS etablert som BPA-leverandør.

Foreningen JAG ble etablert i 2009 etter modell fra Sverige, som en ideell forening for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser hvorav en er av kognitiv art. Foreningen ble etablert med formål å sikre alle som ønsker det rett til å velge BPA, og leve gode fullverdige liv på egne vilkår.

JAG Assistanse AS (JAG) ble etablert i 2010 som en ikke-kommersiell leverandør av BPA-tjenester. JAG er heleid av den svenske ideelle foreningen Brukerkooperativet JAG, som har over 20 års erfaring med organisering av personlig assistanse. Erfaringene fra Sverige og Norge viser at BPA er særlig egnet for personer med omfattende og kognitive funksjonsnedsettelser. JAGs modell for organisering av personlig assistanse er spesielt godt tilpasset denne gruppen, men alle som ønsker assistanseordningen hos JAG er like velkomne.        

JAG er arbeidsgiver for de personlige assistentene til den som er innvilget tjenester i form av BPA og ivaretar alle administrative oppgaver knyttet til assistansen som lønn, pensjon, forsikring mv.

Personlig assistanse til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse er et eget konsept der arbeidsledelsen avgjøres av verge eller foreldre til barn når de er under 18 år. Arbeidsledelsen innehas av en assistansegarantist som kan være verge eller den vergen bestemmer i samarbeid med assistansemottager.

Foreningen JAG i Sverige har valgt navnet JAG for å tydeliggjøre ordene Jämlighet –  Assistans – Gemenskap (likeverd, assistanse, fellesskap). I  Norge er JAG oversatt til: Jeg - Assistanse - Godt liv, men JAG betyr mer enn så. Det signaliserer at hvert menneske er og har  rett til å være hovedpersonen i eget liv. Det innebærer en vilje til å ta egne valg i livet, og ta en likeverdig plass i samfunnet, både som barn, ung og voksen. De fleste i JAG trenger støtte av en  representant, det vil si verge eller forelder for barn under 18 år.

Flere i JAG har store kommunikasjonsvansker og uttrykker seg på individuelle og personlige måter. Rettigheten til å ytre seg ved hjelp av sin representant/verge, og respekt for dette i alle kontekster, er et av foreningens viktigste likeverdskrav.

Med personlig assistanse kan også de med flere store funksjonsnedsettelser velge hvordan de vil leve og bo. De kan velge å flytte hjemmefra når de blir voksne, når de selv vil, og hvordan de ønsker å bo. De er ikke avhengig av sin familie, hvilket gjør at også de kan leve et liv som andre.

Mange velger nære og kjente personer som personlige assistenter fordi de har bra forutsetning for å gi en god personlig assistanse. I JAG Assistanse blir alle assistenter ansatt på like vilkår. Eventuell fast ansettelse av nærstående må godkjennes av den enkelte kommune.

Hvem man velger som assistent er en individuell beslutning ut fra egnethet og tilpasset den enkeltes behov.

Dela |