Personlig assistanse

Hva er personlig assistanse?

Personlig assistanse er et menneskelig hjelpemiddel som kompenserer for forskjellige funksjonsnedsettelser for eksempel bevegelseshemning, syn- eller hørselsnedsettelse, eller en utviklingshemming.
Assistenten følger personen med funksjonsnedsettelsen der hvor hun eller han befinner seg i løpet av døgnet.

Personlig assistanse gir mulighet å styre eget liv og være delaktig i samfunnet på egne vilkår.
Med personlig assistanse kan man leve et rikt liv, ut ifra egne ønsker og behov fordi assistenten er knyttet til det enkelte individ og ikke til en spesiell virksomhet. I stedet for å vente på sin tur eller bli styrt av andres behov og rutiner, er man fri til å gjøre det man vil når man vil.

Den som får innvilget BPA er berettiget til å selv velge assistanseleverandør.

Ny lovgivning regulerer BPA
Den 1. januar 2015 trådte § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer med store assistansebehov i kraft (minst 25-32 timers behov pr uke). Departementet understreker at overfor brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen  fremdeles en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-8.

Kommunene hadde tidligere plikt til å vurdere tjenester i form av BPA, opprinnelig hjemlet i Lov om sosiale tjenester (LOST) i 2000. Fra 1. januar 2012 ble tjenesten hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, nedfelt i §§ 3-2 og 3-8.

I forbindelse med ny lovgivning har det blitt utgitt et nytt rundskriv fra Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) som utdyper hvordan lovverket skal tolkes og forstås. Rundskriv (1-9/2015) ble offentliggjort i desember 2015. Tidligere aktuelle rundskriv som omhandler tolkning av lovverket: rundskriv (1-20/2000 og 1-15/2005)

 
I mange kommuner i Norge kan kommunen vedta å benytte et godkjent selskap som arbeidsgiver for den personlige assistansen, f.eks. JAG Assistanse AS.

Dela |